ปลัดดีอีเอส เยือนดีป้าเหนือบน

ปลัดดีอีเอส เยือนดีป้าเหนือบน    วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล คุณศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการ depa สาขาภาคเหนือตอนบน คุณกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการ BOI เชียงใหม่และทีมงาน มาเยี่ยมชมที่โครงการออนวัลเลย์ เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง ได้ให้กำลังใจทีมงานออนวัลเลย์ ในการสานต่อโครงการที่ได้ทำมา พร้อมให้คำแนะนำการทำงานในอนาคต

    โดย ปลัดกระทรวงดีอีเอส ได้ประชุมชี้แจงแนวทางและการดำเนินงาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการส่งเสริมช่วยเหลือ และสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน ในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการเพื่อสังคมอย่าง Oon Valley ให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาส การเรียนรู้ สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farm) เน้นพื้นที่ทดลอง ให้แรงบันดาลใจ

    รวมถึงเน้นย้ำการส่งเสริม Startup มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมในด้านการสร้าง Ecosystem ให้เกิดการทำงาน เพิ่มการใช้ประโยชน์จากโครงการพื้นฐานของกระทรวงฯ อาทิ high speed internet ให้ใช้ประโยชน์จาก internet ในชุมชน เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนชุมชนและประชาชนทุกพื้นที่ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงบริการภาครัฐ และใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และปรับวิถีการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)

    Oon Valley ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบน อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะกลุ่ม AgTech Startup และ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านมาตรการของสำนักงาน โดยเน้นเป็นพื้นที่เกษตรอัจฉริยะต้นแบบ ทั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแห้งสลับเปียกในนาข้าว ระบบ Weather Station ระบบ ปั้มน้ำ Solar Cell รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้การทดสอบการบินโดรน ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย


 727
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์