ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

 1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ ในการขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) และรายละเอียดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 2. การใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ ถือว่าลูกค้า รับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวม ตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา  
 3. ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการ ระหว่าง Oon Bee Farm กับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ 
 4. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Oon Bee Farm ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย  
 5. เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Oon Bee Farm ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้ทุกประการและลูกค้ายินยอมให้ Oon Bee Farm ดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
 6. การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือ การปฏิเสธ และ/หรือ การยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดย ลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
 7. สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า Oon Bee Farm ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้ จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ หรือ ลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
 8. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น คุณภาพ และสี ของสินค้าที่ แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 9. เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้วถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น คำสั่งซื้อจะมีผลก็ต่อเมื่อ ทาง Oon Bee Farm ได้ทำการตอบรับคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 10. ในกรณีที่สินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ Oon Bee Farm จะทำการแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือแจ้งให้ลูกค้าแก้ไขรายการสั่งซื้อใหม่ หรือกรณีอื่นๆ ต่อไป
 11. รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ Oon Bee Farm ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการชำระเงิน

ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขาย และ/หรือ รับบริการ จะถือเป็นราคาแน่นอน ก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร หรืออื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ Oon Bee Farm กำหนด

การส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซต์เป็นสำคัญ โดย Oon Bee Farm อาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางอีเมล หรือ SMS หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ Oon Bee Farm กำหนด

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

Oon Bee Farm จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

การคืนสินค้า/การคืนเงิน

Oon Bee Farm ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งการคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น

 1315
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์